Media en pers

Media en Persberichten

De dienstverlening van PreventiMed krijgt aandacht vanuit verschillende media.   Op deze pagina een overzicht van de artikelen in het blad van Le Champion, NRC Handelsblad en de Volkskrant. Onderaan staan een introductie van het bedrijf en een weergave van een project op locatie bij het bedrijf Koppert Cress.Lees meer: Media en pers

 • Hits: 1902

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: PreventiMed.
Opdrachtgever: Cliënten die gebruik maken van de diensten van PreventiMed. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
Opdracht: Diensten van PreventiMed bestaande uit DEXA-scan en/of EMS-sessie en/of voedingsadvies.
Locatie: Plaats waar dienst van PreventiMed op afspraak wordt uitgeoefend.

Artikel 2: Toepassingsgebied

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
  3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door PreventiMed uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor PreventiMed bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van PreventiMed.
 2. De verplichtingen PreventiMed gaan nooit verder dan door PreventiMed schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4: Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van PreventiMed zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is PreventiMed gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en PreventiMed de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging” of als de opdrachtgever het “Pakket- en Betaalformulier” ondertekend heeft.

Artikel 5: Medewerking opdrachtgever

 1. De opdrachtgever, of zijn relaties, verstrekt PreventiMed de persoonlijke informatie, middels een vooraf in te vullen vragenlijst, die nodig is voor een volledige uitvoering van de opdracht.
 2. De opdrachtgever wijst zijn relaties over de regels die geldend zijn bij PreventiMed, zoals benoemd in Artikel 14 in de Algemene Voorwaarden op de website van PreventiMed.

Artikel 6: Uitvoering

 1. De tijdstippen waarop PreventiMed zijn diensten beschikbaar stelt, staan aangegeven op de website van PreventiMed.
 2. PreventiMed neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 3. PreventiMed zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de cliënt, mits dit naar oordeel van PreventiMed bevorderlijk is voor de uitvoering van de diensten.

Artikel 7: Wijziging en annulering afspraken

 1. De cliënt maakt een afspraak met PreventiMed via telefoon, via e-mail of op locatie.
 2. PreventiMed behoudt altijd het recht om een afspraak te wijzigen of te annuleren.
 3. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak geannuleerd, dan wordt de behandeling in rekening gebracht. Bij een situatie van overmacht (ziekte, ongeluk) zal de afspraak niet in rekening worden gebracht indien dit niet eerder is voorgekomen of als er binnen dezelfde week (maandag tot en met zaterdag) een nieuwe afspraak wordt gemaakt.

Artikel 8: Verkochte producten en geldigheid

 1. Overeengekomen diensten zijn persoonsgebonden en kunnen niet geretourneerd worden. Indien er sprake is van een medisch gerelateerde oorzaak waardoor er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de diensten, wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing voor zowel opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Eventueel financieel voordeel dat verkregen wordt met het afnemen van een groter pakket, wordt gecorrigeerd op basis van de hoogste prijs geldend voor de diensten.
 3. De kosten voor de EMS-kleding, t.w.v. €35,- inclusief btw, kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Bij het retourneren van diensten, is PreventiMed genoodzaakt om €25,- administratiekosten te rekenen.
 5. De geldigheidsduur van de pakketten gaat in vanaf datum van aanschaf. Voor de geldigheid van EMS wordt uitgegaan van een minimaal verbruik van 33 EMS-sessies per jaar. Per DEXA-scan en voedingsadvies geldt een geldigheid van 24 maanden.

Artikel 9: Prijs en betaling

 1. De prijzen van PreventiMed zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders beschreven staat.
 2. De prijzen inclusief omzetbelasting worden bij een wijziging van de omzetbelasting automatisch aangepast in de facturering, ongeacht welke prijsafspraken gemaakt zijn.
 3. De cliënt betaalt vooruit via factuur binnen een termijn van 2 weken. Afhankelijk van de keuze bestaat de mogelijkheid te betalen in termijnen. Pakketten bestaande uit alleen DEXA-scans, hebben de mogelijkheid om achteraf te betalen via factuur.
 4. Heeft de cliënt bezwaar tegen een factuur van PreventiMed, dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Indien de factuur niet binnen de termijn van vier weken wordt voldaan, stopt PreventiMed met de uitvoering van zijn diensten, tenzij partijen schriftelijk een andere regeling zijn overeengekomen.

Artikel 10: Overmacht

 1. Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van PreventiMed opgeschort. In dat geval is PreventiMed verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht worden onvoorziene omstandigheden bedoeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan PreventiMed zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van PreventiMed kan worden verwacht.
 2. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties.
 3. Indien PreventiMed bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is PreventiMed gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11: Toepassingsgebied

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van PreventiMed wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De aansprakelijkheid van PreventiMed wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt PreventiMed schriftelijk in gebreke stelt, met daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PreventiMed ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen te kort blijft schieten.
 3. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op PreventiMed geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 4. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als PreventiMed niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 5. PreventiMed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PreventiMed is uitgegaan van door de cliënt verstrekte incorrecte of onvolledige informatie over zwangerschap, relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 6. PreventiMed is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtnemer, of haar relaties, heeft meegenomen naar PreventiMed.

Artikel 12: Annulering

 1. PreventiMed behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi ) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van PreventiMed kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient PreventiMed de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Het verwerken van persoonsgegevens

 1. Voor de wijze waarop PreventiMed omgaat met alle persoonsgegevens die het verwerkt, wordt verwezen naar de Privacyverklaring. Deze is geplaatst op de website van PreventiMed en is bij PreventiMed altijd opvraagbaar op papier.

Artikel 14: Regels geldend binnen PreventiMed

 1. De cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van PreventiMed.
 2. Bij het vermissen van eigendommen van PreventiMed worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
 3. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere cliënten toe en niet naar werknemers van PreventiMed toe. Bij constatering hiervan, worden de diensten van PreventiMed de cliënt ontzegd en zal PreventiMed wel de volledige behandelprijs innen.
 4. Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. PreventiMed behoudt zich het recht om de dienst aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen.
 5. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van PreventiMed op te volgen.

Artikel 15: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Klachtenregeling en geschillen

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over een aangeboden dienst van PreventiMed, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of via e-mail gemeld worden aan PreventiMed. PreventiMed moet de betreffende cliënt binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PreventiMed de DEXA-scan of EMS-sessie opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt niet meer gewenst is. Indien PreventiMed en betreffende cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil elders voorleggen.
 2. Alle geschillen tussen PreventiMed en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van cliënt.

Artikel 17: Slotbepaling

 1. Indien naar het oordeel van PreventiMed een wijziging in de uitvoering van deze algemene voorwaarden nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is PreventiMed bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt dan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PreventiMed.
 • Hits: 1505

Gratis Proefsessie

Ja, ik wil een gratis ems proefsessie

Wanneer je het formulier invult voor een EMS Proefsessie nemen wij binnen 24 uur via email of telefoon contact met je op. Dan plannen we een afspraak in de agenda en sturen we je een afspraakbevestiging. Geef in het vak Toelichting aan waarom je interesse hebt in een proefsessie. Beschrijf of je op dit moment fysieke klachten hebt en wat je wilt bereiken met EMS.

Lees meer: Gratis Proefsessie

 • Hits: 3416

Privacy

Algemeen

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die PreventiMed B.V. verwerkt van haar klanten.

Indien u bij PreventiMed B.V. komt voor een onderzoek, een training of advies, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Bedrijfsnaam

Dit is de privacyverklaring van PreventiMed B.V. gevestigd aan Helderseweg 54E te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64244180. Voor vragen zijn wij bereikbaar via: 072-220 08 75 of .

Persoonsgegevens die wij verwerken

PreventiMed verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf vrijwillig aan ons verstrekt heeft:
• Bij het inplannen van een afspraak:
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail
• Bij het afnemen van een betaalde dienst:
Adres, postcode (zie formulier pakketopties)
• Bij het afnemen van een dienst:
Geboortedatum, woonplaats en overige niet medische persoonsgegevens (zie formulier persoonsgegevens)
• Bij het doen van een (proef)training EMS:
Gezondheid gerelateerde vragen (zie formulier toestemming EMS) en observaties van de medewerkers van PreventiMed B.V. over voortgang, klachten en wensen
• Bij het afnemen van een DEXA-scan:
Resultaat DEXA-scan

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De observaties (over uw voortgang, uitgesproken klachten en wensen) die de medewerkers van PreventiMed B.V. doen tijdens het aanbieden van onze diensten worden genoteerd in uw profiel. Deze notities worden gebruikt om de dienstverlening richting de klant te personaliseren en te verbeteren. De gegevens worden opgeslagen in het systeem van Control Plus, een online ledenadministratiesysteem. PreventiMed B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Control Plus afgesloten. Hierin staat onder andere dat zij een geheimhoudingsplicht hebben en dat de data worden vernietigd indien wij de overeenkomst met Control Plus beëindigen.

Verwerking medische gegevens ten bate van EMS

De medische gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt heeft over uw gezondheid en fysieke gesteldheid via het formulier “toestemming EMS”, worden gebruikt om onze trainingen aan u te optimaliseren. Zonder deze gegevens kunnen wij voor de veiligheid van de klant, onze trainingen niet aanbieden.

PreventiMed B.V. benadrukt dat zij niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik. Indien u niet meer actief gebruik maakt van de trainingen van PreventiMed B.V., verwijderd PreventiMed B.V. uw medische gegevens na 1 jaar uit ons administratiesysteem.

Ter verantwoording van ons handelen en/of vanwege statistische doeleinden worden uw medische gegevens 15 jaar opgeslagen in ons papieren archief. Indien u toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens voor wetenschappelijke doeleinden niet langer dan 15 jaar anoniem gebruikt. Al uw gegevens zijn opvraagbaar en worden volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) na 15 jaar verwijderd.

Verwerking medische gegevens DEXA

Het resultaat van uw DEXA-scan wordt anoniem opgeslagen door PreventiMed B.V. Alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan PreventiMed uw medische gegevens maximaal 15 jaar anoniem gebruiken voor onderzoek. Al uw gegevens zijn opvraagbaar en worden volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) na 15 jaar verwijderd.

Alleen via een gecodeerd document en een uniek DEXA-nummer, kan de herkomst van de DEXA-scan herleid worden. Op verzoek kunnen wij het resultaat van de DEXA-scan volledig verwijderen uit onze database.

Het doel en de basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PreventiMed B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het maken en/of wijzigen van afspraken
• U op de hoogte te houden van uw vorderingen
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren

Bewaarperiode persoonsgegevens

Categorie:
• Lidnummer
• Voornaam- en Achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Woonplaats
• Telefoon
• E-Mail
• Afgenomen diensten
Bewaartermijn:
Maximaal 1 jaar na de levering van een dienst of na het aflopen van een abonnement.
Reden:
Indien u met ons contact opneemt met vragen of opmerkingen, zullen wij uw gegevens enkel gebruiken om te reageren in relatie tot uw vraag of verzoek.

Categorie:
• Facturen, Financiële Gegevens
Bewaartermijn:
Maximaal 7 jaar
Reden:
In verband met controle door de Belastingdienst.

Categorie:
• Adres
• Postcode
• Overige persoonsgegevens (zie formulier persoonsgegevens)
• Observaties van de medewerkers van PreventiMed B.V.
Bewaartermijn:
Maximaal 1 jaar na de levering van een dienst of na het aflopen van een abonnement.
Reden:
In principe wordt alle overige informatie verwijderd uit het online-systeem bij opzegging van het lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden maximaal 15 jaar bewaard in het papieren archief van PreventiMed B.V. (zie bovenstaand voor toelichting).

Categorie:
• Medische gegevens (zie formulier toestemming EMS)
• Medische gegevens (DEXA)
Bewaartermijn:
Maximaal 15 jaar
Reden:
Uw medische gegevens worden maximaal 15 jaar schriftelijk bewaard in het papieren archief van PreventiMed B.V. (zie bovenstaande voor toelichting).

Delen van persoonsgegevens met derden

PreventiMed B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PreventiMed B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven van PreventiMed B.V.

Zowel via de website van PreventiMed B.V. als via het formulier Persoonsgegevens kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt PreventiMed B.V. gebruik van Mailchimp. PreventiMed B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met MailChimp afgesloten

MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief ziet u de ‘uitschrijf’ link. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van PreventiMed B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers en de bezochte pagina’s. PreventiMed B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Het delen van gegevens is uitgeschakeld. Tevens maakt PreventiMed B.V. geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookie.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PreventiMed B.V. Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u bij ons op verzoek de persoonsgegevens kunt inzien en/of dat wij uw gegevens aan u overdragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PreventiMed B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Hits: 1866

Tarieven

Tarieven

Trainen bij PreventiMed betekent investeren in je lichaam. Leefstijlveranderingen hebben namelijk tijd nodig. Ieder lichaam is uniek.
Veel resultaat met weinig inspanning bestaat niet. Wij werken graag met je samen om jouw doelen te bereiken.

Elk EMS-pakket is inclusief een gratis proefsessie, EMS-kledingset, trainingskaart, inlogcodes en één DEXA-scan. De DEXA-scan is belangrijk om je lichaamsamenstelling te leren kennen voordat je begint met trainen. Wij raden iedereen aan om regelmatig vervolgscans en EMS-sessies te doen om inzichtelijk te krijgen welke invloed leefstijlveranderingen hebben op jouw lichaam. 

Voor zakelijke tarieven of een gestaffelde prijs voor groepen vanaf 10 personen kun je contact opnemen via de pagina Zakelijk.

EMS BODYTEC

Krachtige spieren. Minder fysieke klachten

Lees hier alles over EMS

Kies een rittenkaart en train 1 of 2 keer per week
Betaling kan in termijnen of per zakelijke factuur


50 x


 • Gratis proefsessie

 • Inclusief EMS kledingset

 • Inclusief 1 DEXA-scan

 • Online agenda

 • Onbeperkte geldigheid

 • Personal training

 • Geen automatische verlenging

 • Tikkie of factuur

€ 99,-
per maand

(12 termijnen)

Direct aanvragen

25 x


 • Gratis proefsessie

 • Inclusief EMS kledingset

 • Inclusief 1 DEXA-scan

 • Online agenda

 • Onbeperkte geldigheid

 • Personal training

 • Geen automatische verlenging

 • Tikkie of factuur

€ 110,-
per maand 

(6 termijnen)

Direct aanvragen

100 x


 • Gratis proefsessie

 • Inclusief EMS kledingset

 • Inclusief 1 DEXA-scan

 • Online agenda

 • Onbeperkte geldigheid

 • Personal training

 • Geen automatische verlenging

 • Tikkie of factuur

€ 84
per maand

(24 termijnen)

Direct aanvragen

DEXA Bodyscan

Volledig inzicht door Whole Body Scan

Lees hier alles over DEXA bodyscan

Kies een DEXA-kaart en kom voor 1, 2 of 3 scans in de komende maanden.
Inclusief persoonlijk gesprek, rapport en digitale toezending.


2 DEXA


 • Persoonlijk intakegesprek

 • Meting van Visceraal Vet

 • Meting van Spiermassa en Vetmassa

 • Direct resultaat bespreking

 • Digitaal rapport

 • Leefstijl advies

 • Tikkie of Factuur

€ 188,-

€ 160,-

Direct aanvragen

1 DEXA


 • Persoonlijk intakegesprek

 • Meting van Visceraal Vet

 • Meting van Spiermassa en Vetmassa

 • Direct resultaat bespreking

 • Digitaal rapport

 • Leefstijl advies

 • Tikkie of Factuur

€ 129,-

€ 99,-

Direct aanvragen

3 DEXA


 • Persoonlijk intakegesprek

 • Meting van Visceraal Vet

 • Meting van Spiermassa en Vetmassa

 • Direct resultaat bespreking

 • Digitaal rapport

 • Leefstijl advies

 • Tikkie of Factuur

€ 279,-

€ 210,-

Direct aanvragen

Lees meer: Tarieven

 • Hits: 10654

Meer artikelen...


Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates, acties en nieuws over PreventiMed.
© 2020 PreventiMed, All Rights Reserved.