Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: PreventiMed.
Opdrachtgever: Cliënten die gebruik maken van de diensten van PreventiMed. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
Opdracht: Diensten van PreventiMed bestaande uit DEXA-scan en/of EMS-sessie en/of voedingsadvies.
Locatie: Plaats waar dienst van PreventiMed op afspraak wordt uitgeoefend.

Artikel 2: Toepassingsgebied

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
  3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door PreventiMed uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor PreventiMed bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van PreventiMed.
 2. De verplichtingen PreventiMed gaan nooit verder dan door PreventiMed schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4: Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van PreventiMed zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is PreventiMed gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en PreventiMed de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging” of als de opdrachtgever het “Pakket- en Betaalformulier” ondertekend heeft.

Artikel 5: Medewerking opdrachtgever

 1. De opdrachtgever, of zijn relaties, verstrekt PreventiMed de persoonlijke informatie, middels een vooraf in te vullen vragenlijst, die nodig is voor een volledige uitvoering van de opdracht.
 2. De opdrachtgever wijst zijn relaties over de regels die geldend zijn bij PreventiMed, zoals benoemd in Artikel 14 in de Algemene Voorwaarden op de website van PreventiMed.

Artikel 6: Uitvoering

 1. De tijdstippen waarop PreventiMed zijn diensten beschikbaar stelt, staan aangegeven op de website van PreventiMed.
 2. PreventiMed neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 3. PreventiMed zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de cliënt, mits dit naar oordeel van PreventiMed bevorderlijk is voor de uitvoering van de diensten.

Artikel 7: Wijziging en annulering afspraken

 1. De cliënt maakt een afspraak met PreventiMed via telefoon, via e-mail of op locatie.
 2. PreventiMed behoudt altijd het recht om een afspraak te wijzigen of te annuleren.
 3. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak geannuleerd, dan wordt de behandeling in rekening gebracht. Bij een situatie van overmacht (ziekte, ongeluk) zal de afspraak niet in rekening worden gebracht indien dit niet eerder is voorgekomen of als er binnen dezelfde week (maandag tot en met zaterdag) een nieuwe afspraak wordt gemaakt.

Artikel 8: Verkochte producten en geldigheid

 1. Overeengekomen diensten zijn persoonsgebonden en kunnen niet geretourneerd worden. Indien er sprake is van een medisch gerelateerde oorzaak waardoor er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de diensten, wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing voor zowel opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Eventueel financieel voordeel dat verkregen wordt met het afnemen van een groter pakket, wordt gecorrigeerd op basis van de hoogste prijs geldend voor de diensten.
 3. De kosten voor de EMS-kleding, t.w.v. €35,- inclusief btw, kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Bij het retourneren van diensten, is PreventiMed genoodzaakt om €25,- administratiekosten te rekenen.
 5. De geldigheidsduur van de pakketten gaat in vanaf datum van aanschaf. Voor de geldigheid van EMS wordt uitgegaan van een minimaal verbruik van 33 EMS-sessies per jaar. Per DEXA-scan en voedingsadvies geldt een geldigheid van 24 maanden.

Artikel 9: Prijs en betaling

 1. De prijzen van PreventiMed zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders beschreven staat.
 2. De prijzen inclusief omzetbelasting worden bij een wijziging van de omzetbelasting automatisch aangepast in de facturering, ongeacht welke prijsafspraken gemaakt zijn.
 3. De cliënt betaalt vooruit via factuur binnen een termijn van 2 weken. Afhankelijk van de keuze bestaat de mogelijkheid te betalen in termijnen. Pakketten bestaande uit alleen DEXA-scans, hebben de mogelijkheid om achteraf te betalen via factuur.
 4. Heeft de cliënt bezwaar tegen een factuur van PreventiMed, dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Indien de factuur niet binnen de termijn van vier weken wordt voldaan, stopt PreventiMed met de uitvoering van zijn diensten, tenzij partijen schriftelijk een andere regeling zijn overeengekomen.

Artikel 10: Overmacht

 1. Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van PreventiMed opgeschort. In dat geval is PreventiMed verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht worden onvoorziene omstandigheden bedoeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan PreventiMed zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van PreventiMed kan worden verwacht.
 2. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties.
 3. Indien PreventiMed bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is PreventiMed gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11: Toepassingsgebied

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van PreventiMed wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De aansprakelijkheid van PreventiMed wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt PreventiMed schriftelijk in gebreke stelt, met daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PreventiMed ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen te kort blijft schieten.
 3. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op PreventiMed geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 4. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als PreventiMed niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 5. PreventiMed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PreventiMed is uitgegaan van door de cliënt verstrekte incorrecte of onvolledige informatie over zwangerschap, relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 6. PreventiMed is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtnemer, of haar relaties, heeft meegenomen naar PreventiMed.

Artikel 12: Annulering

 1. PreventiMed behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi ) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van PreventiMed kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient PreventiMed de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Het verwerken van persoonsgegevens

 1. Voor de wijze waarop PreventiMed omgaat met alle persoonsgegevens die het verwerkt, wordt verwezen naar de Privacyverklaring. Deze is geplaatst op de website van PreventiMed en is bij PreventiMed altijd opvraagbaar op papier.

Artikel 14: Regels geldend binnen PreventiMed

 1. De cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van PreventiMed.
 2. Bij het vermissen van eigendommen van PreventiMed worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
 3. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere cliënten toe en niet naar werknemers van PreventiMed toe. Bij constatering hiervan, worden de diensten van PreventiMed de cliënt ontzegd en zal PreventiMed wel de volledige behandelprijs innen.
 4. Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. PreventiMed behoudt zich het recht om de dienst aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen.
 5. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van PreventiMed op te volgen.

Artikel 15: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Klachtenregeling en geschillen

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over een aangeboden dienst van PreventiMed, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of via e-mail gemeld worden aan PreventiMed. PreventiMed moet de betreffende cliënt binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PreventiMed de DEXA-scan of EMS-sessie opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt niet meer gewenst is. Indien PreventiMed en betreffende cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil elders voorleggen.
 2. Alle geschillen tussen PreventiMed en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van cliënt.

Artikel 17: Slotbepaling

 1. Indien naar het oordeel van PreventiMed een wijziging in de uitvoering van deze algemene voorwaarden nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is PreventiMed bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt dan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PreventiMed.
 • Hits: 3911